Pasvik

Lokasjon: Troms og Finnmark
Sesong: April - August
Norges svar på fuglekikking i russisk taiga og finske skoger. Pasvik er eneste sted i Norge hvor lappfiskand, fjellvåk, sotsnipe, kvartbekkasin, fjellmyrløper, dvergmåke, lappugle, haukugle, tretåspett, sidensvans, lappsanger, lappmeis, lavskrike, båndkorsnebb, konglebit, vierspurv og dvergspurv er faste innslag på lista over hekkefugler. I kombinasjon med Varanger er fuglekikking i Pasvik uslåelig i europeisk sammenheng.

Pasvik representerer mange ekstremer i norsk sammenheng - både geografisk, klimamessig og ornitologisk. Geografisk utgjør Pasvik den russiske taigaens vestgrense, samt Norges østligste skogsområder. Klimamessig er det gjerne over 60 graders forskjell mellom årets minimums- og maksimumstemperatur. Minus 30 grader er ikke uvanlig om vinteren, mens det om sommeren gjerne er dager hvor temperaturen er over 30 plussgrader.

Disse ekstremitetene gir seg også utslag i et interessant fugleliv. Våtmarker og dype furuskoger dominerer Pasvik - noe også hekkefuglfaunaen bærer preg av. I våtmarkene hekker fuglearter som smålom, storlom, lappfiskand, fjellmyrløper, temmincksnipe, kvartbekkasin, sotsnipe og dvergmåke i tillegg til mange andre mer eller mindre vanlige fuglearter. I furuskogen finner vi skandinaviske spesialiteter som lappugle, haukugle, perleugle, tretåspett, storfugl, lappmeis, lavskrike, båndkorsnebb, konglebit og furukorsnebb. I bjørke- og blandingsskog er jerpe, orrfugl, sidensvans, lappsanger og dvergspurv karakterarter.

tiur10.jpg tretaspett3.jpg lavskrike-1.jpg
Storfugl Tretåspett
Lavskrike

Også for pattedyr er Pasvik et godt område. Ingen steder i Norge kan man med større sikkerhet møte brunbjørn enn her. Dessuten er arter som bever, bisamrotte og mårhund potensielle arter.

Beste tid å besøke Pasvik på er fra mai - tidlig august.

Velkommen!


Overnatting

Hotel or Bed and breakfast - please contact us for offer.


Fuglearter

target_species.jpg

storlom (5-10), smålom (1-12), sangsvane (10-5), sædgås (4-8), lappfiskand (5-10), havørn (1-12), kongeørn (1-12), fjellvåk (5-8), myrhauk (5-8), lirype (1-12), storfugl (1-12), orrfugl (1-12), jerpe (1-12), temmincksnipe (5-9), fjellmyrløper (5-8), dvergsnipe (5-9), sotsnipe (5-8), lappspove (5-10), svømmesnipe (5-8), kvartbekkasin (5-8), grønnstilk (5-8), brushane (5-10), dvergmåke (5-10), jordugle (1-12), lappugle (1-12), haukugle (1-12), perleugle (1-12), vendehals (5-8), svartspett (1-12), tretåspett (1-12), gulerle (5-9), sidensvans (4-9), fossekall (1-12), rødstjert (5-8), duetrost (4-9), blåstrupe (5-9), lappsanger (6-7), lappmeis (1-12), varsler (4-10), lavskrike (1-12), konglebit (1-12), båndkorsnebb (1-12), furukorsnebb (1-12), polarsisik (1-12), dvergspurv (5-8).

Aktiviteter

Mars - Mai: Kjør rundt i pasvikdalen og lytt etter ugler. I gode gnagerår kan du være heldig å høre både lappugle, haukugle og perleugle iløpet av natten...

Mars - Juni: Benytt deg av vår tilrettelagte foringsplass for lavskrike, konglebit og lappmeis. i løpet av en dag her kan du fotografere de fleste av Pasviks overvintrende spurvefugler.

Mai: Flere av Norges største tiurleiker ligger i Pasvik. Bli med på en guidet tur!

Mai - August: Bruk vårt selvguidingssystem, og guide deg selv til de beste fuglene.

Selvguiding

Alle våre feriehus på desinasjonen har selvguidingssystem for utlån, og ved hjelp av dette kan du guide deg selv til de beste fuglelokalitetene.

Fotoskjul

Destinasjonen har fotoskjul for spurvefugler som lappmeis, lavskrike og konglebit for utleie på forespørsel.

Hvordan reise hit

Fly til Kirkenes - deretter bil opp til Pasvikdalen.

Kart

    Copyright (c) 2010-2018 Din Tur AS. All rights reserved. Developed by Boman

    Back to Top